පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

Pettah Effect has known to have some amazing talent in their growing roster, and here’s one of them with a fun take of ‘Dona Kathirina’ – Minura Halwathura.

About author

You might also like

News 0 Comments

Daffy Maestro Releases Another Masterpiece

this ones called kicks and we love this strange sonic amalgamation of ambiance, lo-fi & bass..according to Stro, he doesn’t mind it being classed as lofi bass aka Le Daffy’s

U Ranga Weerasekara Ft Ridma Weerawardena, Fawaz Razeek – Lakmauni (ලක්මවුනි) (Lyric Video)

Released yesterday, this collaboration between U Ranga, Ridma & Fawaz stands strong on LKA’s Youtube as an anthem of sorts for peace and harmony.

Happy Cake Day To Sankha & Akila

we’re a little late in wishing you guys, but here’s to the best year ahead to you two- Akila Peiris (Guitarist for Tantrum) & Sankha (ex AKA) photo credits: Amila Withanage (aki’s