පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

Pettah Effect has known to have some amazing talent in their growing roster, and here’s one of them with a fun take of ‘Dona Kathirina’ – Minura Halwathura.

About author

You might also like

The YES Home Grown Awards Are On!

This is the third time for radio’s biggest awards night that recognizes and rewards music from home and from what we hear, there are a few new categories too! While details

Stigmata Launches New Website & Lyrics Video

Last night, we’re sure stigamatasl.com experienced heavy traffic by Saint’s from home & everywhere else as this was one of the fewer times we’ve seen a band launch their website

Eid Mubarak To You & Yours!

An awesome eid to you and yours from us here at team decibel.lk =)