පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

Pettah Effect has known to have some amazing talent in their growing roster, and here’s one of them with a fun take of ‘Dona Kathirina’ – Minura Halwathura.

About author

You might also like

Maria Soysa – Gimme Love (Ed Sheeran Cover)

Its been a while since we heard anything from this dummer/singer and this is quite a take by her of Sheeran’s classic. This is produced by Izzy WildChild.

Andrew De Silva On 89.9 LIGHT FM Australia

There’s a reason why we posted this here cuz apart from how open he gets about a few things, this acoustic take of his single “Lose Myself” is just too

Catching Up With Dimuth K On The Moola Meditation Remix & More

Last Friday saw one of Colombo’s names from the DJ/Producer circuit drop a pretty sick remix of Moola Meditation by Sudha & Maneesh De Moor, this has garnering the support