පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

Pettah Effect has known to have some amazing talent in their growing roster, and here’s one of them with a fun take of ‘Dona Kathirina’ – Minura Halwathura.

About author

You might also like

Jacqualine – How I Feel

Singer Jacqualine known for her jazz takes is back with this acoustic drop of her original ‘How I Feel’.

Trinaty’s Cover Of Burn Gets A Video

This has to be by far one of the most emotion filled cover of Ellie instasmash, no wonder this is on the top 5 of the YES Home Grown Top

Dropwizz – Borgeous & Tony Junior – Break The House (Hybrid Remix)

If you’re a Dj then you know you gotta own this epic remix by Canada based Lankan, Kavindu Indatissa aka Dropwizz! Its not everyone that can bring you this to