පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

Pettah Effect has known to have some amazing talent in their growing roster, and here’s one of them with a fun take of ‘Dona Kathirina’ – Minura Halwathura.

About author

You might also like

Dj RuKi: Feel The Rhythm (teaser)

released a few hours ago, this is another much look forward to from our end. Love the grooviness      

ArrA – Celebration of Darkness (Mass Sacrificial Rites Demo 2012)

While not much is known about this project, we were assured that we would get to know more in the following weeks, till then check out this, the final single

Hibshi Drops A New Collaba

And we think this is a brilliant follow up to his monster collaba with Rochelle ‘Yours Truly’. Released thru MrRevillz | Casual Jam Records, the single doesn’t completely abandon the sound