පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

Pettah Effect has known to have some amazing talent in their growing roster, and here’s one of them with a fun take of ‘Dona Kathirina’ – Minura Halwathura.

About author

You might also like

The Countdown To Booka Booka – Oh Ma Gah! Its Tomorrow!

And the hype is real about this party series!  On the day expect another unique to Booka set by a Dj & producer who is known across the island as

Dropwizz – “Love Me Like You Do” (lovetrap remix)

It’s one of the most played singles on Lankan radio for god knows what reason and if you are sick of the original, there’s this refreshing remix by Producer Dropwizz,

News 0 Comments

Get To Know The New DeLon

we’re loving his new image, his new music and cannot wait for his next single to drop on the radio (rockstar for the weekend) which we know is gonna be