පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

පරසිදු කරලියැද්ද ( දෝන කතිරිනා ) Parasidu Karaliyadda (Dona Kathirina Cover) – Minura Halwathura

Pettah Effect has known to have some amazing talent in their growing roster, and here’s one of them with a fun take of ‘Dona Kathirina’ – Minura Halwathura.

About author

You might also like

The YES Home Grown Top 15 (11th June)

Incase tou missed out on the show last Thursday,,Here’s what you missed but then again..get with the podcast Andrew De Silva : Back Of The Church EIGHTFOLD & Shannon Davin

Human: Saima Cut Wela Cover (Acoustic Version)

This is a very interesting take of the classic that was used by Ranidu for a mashup not too long ago. Its almost like they made us feel really bad

Fatal : A Better Way

Released thru Paradoxium Records, Producer Fatal’s latest release sure cuts it as cool and if you dig the single, get that free download.